icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 28 januari 2013

A4 Delft-Schiedam: eerste heipaal in grond

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all slaan op 28 januari 2013 de eerste heipaal voor de A4 Delft - Schiedam de grond in bij het Kethelplein. Daarmee begint de aanleg van de snelweg zelf.

A4 Zuidelijke tunnelmond Artist Impression
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) is blij met de voortgang bij de aanleg van de nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam, die eind 2015 geopend wordt. 'We bereiken hiermee een nieuwe mijlpaal voor dit veelbesproken stuk snelweg, die van groot belang is voor de doorstroming in de regio Den Haag - Rotterdam. Met de aanleg van deze schakel in het wegennet geven we de economie een flinke impuls.'

Werk in de afgelopen periode

De minister gaf in het voorjaar van 2012 het startschot voor de aanleg van de A4 Delft - Schiedam door het bouwterrein bij het Kethelplein open te stellen voor het bouwverkeer.

 

Vanaf april zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben er vele transporten plaatsgevonden om het tracé vrij te maken voor de bouw van de snelweg; tot in 2013 vinden er alleen al circa 150.000 zandtransporten plaats. Ook zijn er speciale bruggen (hulpbruggen) aangelegd om het bouwverkeer af te scheiden van het bestemmings- en doorgaande verkeer en is het informatiecentrum A4 gebouwd en geopend voor het publiek.

 

Verder is er onder meer onderzoek verricht naar mogelijk achtergebleven explosieven, is er geluidsonderzoek gedaan om te kijken welke woningen in aanmerking komen voor extra geluidsisolatie en heeft een onafhankelijk bureau de bouwkundige staat van woningen en andere gebouwen in de omgeving van de A4 Delft - Schiedam onderzocht. Dit om later eventuele schade door de bouw objectief vast te stellen.

Werk in de komende periode

In de komende periode wordt naast de aanleg van de snelweg ook gewerkt aan het afronden van het asfalteren van de bouwwegen, het graven en dempen van watergangen, het verder uitvoeren van grondwerk, het (ver)bouwen van de viaducten en het bouwen van geluidsschermen bij het Kethelplein.

Hinder voor omwonenden

Rijkswaterstaat en A4All proberen de hinder voor omwonenden en weggebruikers gedurende de aanleg van de nieuwe A4 zoveel als mogelijk te beperken. Tijdens de heiwerkzaamheden moeten omwonenden echter rekening houden met geluidshinder van bouwverkeer en van de werkzaamheden zelf.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de werkzaamheden. Bij extreme weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Project

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein. Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer.

 

Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags zoab en verkeerssignalering aangebracht.

 

Van Hattum en Blankevoort maakt vanuit VolkerWessels onderdeel uit van het consortium A4all en voert daarbij hoofdzakelijk het projectmanagement, virtueel bouwen en de civiele werkzaamheden uit.

Gebiedsgerichte ontwikkeling

Naast de aanleg van de A4 Delft - Schiedam wordt er meer gedaan in het gebied. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

 

Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfsvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Meer informatie over de aanleg van de A4 Delft - Schiedam is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 - 8002 (maandag tot en met zondag van 06.00 uur tot 22.30 uur) of via de pagina A4: Delft - Schiedam.

 

Geïnteresseerden kunnen ook terecht in het informatiecentrum van Rijkswaterstaat aan de Woudweg 25 in Schiedam. Het informatiecentrum is wekelijks geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 12.00 - 17.00 uur. En elke eerste zaterdag van de maand van 12.00 - 17.00 uur.