icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Staphorst

Inrichting Olde Maten en Veerslootlanden

De provincie Overijssel gaat in de Olde Maten en Veerslootlanden de natuurkwaliteiten verder ontwikkelen in het kader van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Het gaat om de ontwikkeling van trilvenen en moerassen, goed beheer voor weidevogels en bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van vochtige schraallanden, waaronder blauwgraslanden.

Opdrachtgever
Uitvoeringsperiode
april 2013 t/m mei 2014
Contractvorm
Design & Construct
Omgeving

Doelen

De hoofddoelen zijn de realisatie van een natte as centraal in het gebied voor een natuurlijk waterpeil, het herstel van boksloten, maatregelen voor ontwikkeling van blauwgraslanden en maatregelen voor weidevogels. Trilvenen krijgen weer een kans, net als blauwgrasland en Spaanse ruiter.

Maatregelen

Om deze doelen te bereiken worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Centraal in het gebied wordt de zogenaamde natte as aangelegd. In deze brede waterloop wordt het waterpeil hoger om het gebied natter te maken. Dit is nodig voor de ontwikkeling van verschillende plantensoorten. Er worden diverse maatregelen uitgevoerd waarmee wordt voorkomen dat boeren in de omgeving wateroverlast krijgen.

 

Door het gebied lopen boksloten die vroeger gebruikt werden voor de ontsluiting van het gebied per boot (bok). Deze sloten zijn in de loop van de jaren verland en worden nu weer opengemaakt om veen ontwikkeling mogelijk te maken. Om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor de waterkwaliteit wil het Waterschap Groot Salland natuurvriendelijke oevers aanleggen in en om dit gebied.

 

Binnen dit project is Van Hattum en Blankevoort verantwoordelijk voor de kunstwerken. Dit betreffen stuwen met opvoerwerken, beheerbrug, duikers en faunapassages in de gemeentes Staphorst en Zwartewaterlanden.

Eerste eco-aquaduct van Nederland

Onderdeel van het project is het eco-aquaduct tussen Rouveen en Zwartsluis, in het veengebied Olde Maten. Dit is het eerste eco-aquaduct van Nederland. Mede door deze verbinding, ontstaat het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Een eco-aquaduct is een aquaduct over een kanaal voor waterdieren. Vissen in het Conradkanaal worden straks bovenlangs gepasseerd door soortgenoten in een waterbrug. Voor het eerst kunnen die van de ene kant van het natuurgebied naar de andere kant, door het kanaal ‘ongelijkvloers’ over te steken. 

Olde Maten en Veerslootlanden is met bijna duizend hectare het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland. Dienst Landelijk Gebied voert in opdracht van de provincie Overijssel de inrichtingswerken uit. De meeste gronden zijn eigendom van Staatsbosbeheer. 

 

Projectleider Ruben Achter de Molen van DLG: “Waterdieren hebben ruim zeven meter bewegingsvrijheid in het eco-aquaduct. Veel soorten, zoals bittervoorns en modderkruipers, maar ook de voor velen onbekende en zeldzame zeggekorfslak, profiteren ervan. De dwergmuis, ringslang, poelkikker en watervleermuis kunnen voor het eerst in hun leven veilig de andere zijde van het gebied ontdekken. En de otter heeft straks de natuurgebieden Olde Maten en Veerslootlanden, Weerribben-Wieden en Rottige Meente in Friesland aan zijn voeten liggen. Want mede door deze verbinding ontstaat het grootste laagveenmoeras van West-Europa.”

 

 

 

Verbeterde waterkwaliteit

De ingreep was nodig om de toekomst van het natuurgebied veilig te stellen. Door de invloed van het lagere waterpeil voor de landbouw, was sprake van verdroging. Hierdoor ging het natuurgebied in kwaliteit achteruit. Het peil wordt nu hoger dan dat in het Conradkanaal, dat als afvoer voor de landbouw dient. Zo wordt de waterkwaliteit in Olde Maten en Veerslootlanden verbeterd en heeft de landbouw er geen nadeel van.