icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 28 mei 2020

Versterking Markermeerdijken

Het project De Markermeerdijken beslaat een traject van 33 kilometer. In 2006 zijn de dijken over dit traject afgekeurd. Aangezien deze dijken zijn gelegen in een heel slap veen gebied zijn er vanaf 2008 vooronderzoeken gedaan naar verschillende oplossingsvarianten, waaronder Dijken op Veen en onderzoek naar extra pompen in de Houtribdijk. Uiteindelijk is gekozen voor het versterken van de bestaande dijken en daarvoor is er in 2015 een aanbesteding gehouden, met als doel een Alliantie op te richten. De combinatie Boskalis- VolkerWessels heeft deze aanbesteding gewonnen.

Alliantie Markermeerdijken

Eind 2015 is de Alliantie opgericht waarin het Hoogheemraadshap Noord Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Combinatie ieder deelnemen voor 50 procent. Er is gestart met het maken van een voorlopig ontwerp, wat heeft geresulteerd in een Projectplan Waterwet. In oktober 2018 is het Projectplan Waterwet vastgesteld door het provinciebestuur. Het projectplan lag eind 2018 ter inzage voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze periode zijn dus acht beroepen ingediend. Na een lange procedure heeft de voorzieningenrechter op 22 april alle bezwaren heeft afgewezen.

Realisatie vooroever

Tijdens de gerechtelijke procedure zijn wel omkeerbare werkzaamheden uitgevoerd. Dit betekent dat er bij Hoorn in 2019 is gestart met de aanleg van de Vooroever. Omdat de Westfriese Omringdijk tot monument is verheven, mag deze dijk niet worden aangetast. Er is daarom besloten om een vooroever te realiseren in de vorm van een 4,4 kilometer lange zandplaat met strekdammen die bij Hoorn een strandfunctie krijgt. Van de aanleg van deze vooroever en de overige delen van het werk die zijn opgestart zijn prachtige beelden gemaakt. Tussen de vooroever en de bestaande dijk wordt een tussenwater gerealiseerd, zodat de bestaande dijk in zijn huidige vorm bewaard blijft. Voor dit tussenwater worden verschillende water in- en uitlaat werken gerealiseerd. Van Hattum en Blankevoort speelt een grote rol in het ontwerpen en maken van deze inlaat werken, maar ook de constructieve dijkerversterkingen die op verschillende locaties gerealiseerd gaan worden. In het filmpje is dit het 2e onderwerp, namelijk de inlaat Westerkogge.

Loswallen en werkbanen

Omdat de Markermeerdijken op slappe veengronden zijn gelegen, kunnen de grote hoeveelheden materialen die nodig zijn voor de versterking niet over land worden aangevoerd. Dit veroorzaakt te veel schade aan het onderliggende wegennet en de aanliggende woningen. Er worden daarom buitendijks loswallen en werkbanen van zand gerealiseerd, zodat praktisch alle materialen over het water aangevoerd en afgevoerd kunnen worden.

Technische uitdagingen

Bijzonder in het project is dat er dijken op veen gerealiseerd worden. Dat geeft behoorlijke technische uitdagingen en hiervoor zijn ook innovaties toegepast, waaronder nieuwe rekenmethodieken en het werken met bewezen sterkte van de ondergrond. Om deze rekenmethodieken te toetsen zijn er een aantal proefterpen gerealiseerd. Al met al een prachtig en uitdagend project waar we de komende jaren nog volop mee bezig zijn.

Foto's: Alliantie Markermeerdijken